Sử Dụng Bảng Phân Tích Tài Chính (2)

Hiển thị thêm thông tin Mã chứng khoán

Lọc tăng trưởng EPS

vd: 10%

Xem Đồ thị so sánh các mã chứng khoán

Hiển thị Các chỉ tiêu luỹ kế (đối với báo cáo quý)

Xem đồ thị về Quy mô và Thi phần doanh thu lợi nhuận:

Sử Dụng Bảng Phân Tích Tài Chính (1)

Tham khảo thêm:

Leave a Reply