Sử Dụng Bảng Phân Tích Tài Chính (1)

Phân tích tài chính cho một kỳ báo cáo bao gồm 3 Bảng:

  • Bảng Chỉ số tài chính: tính toán các chỉ số tài chính và đánh giá sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp.
  • Bảng Số liệu báo cáo: báo cáo tóm tắt từ 3 Bảng báo cáo tài chính của Doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể nhìn thấy giá trị số liệu hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
  • Bảng Thống kê ngành: tăng trưởng ngành theo báo cáo năm hoặc luỹ kế 4 quý

Xem Chỉ số tài chính một Mã chứng khoán

Hiển thị Chỉ số tài chính theo ngành (vd: Ngân Hàng)

Hiển thị thêm những chỉ số tài chính:

Sử Dụng Bảng Phân Tích Tài Chính (2)

Tham khảo thêm:

Leave a Reply