AFL: Code lọc cổ phiếu thông dụng trong Amibroker

Bài này, Chỉ báo đầu tư xin chia sẻ đến nhà đầu tư một số code lọc cổ phiếu cơ bản trên Amibroker. Chỉ cần cắt dán và có thể thay thế giá trị theo chiến thuật đầu tư là có thể dùng được. Kết hợp với lọc tự động ở hướng dẫn bài trước ta sẽ có một công cụ lọc cổ phiếu tự động giảm thiểu rất nhiều thời gian lựa chọn cổ phiếu để phân tích.

code lọc cổ phiếu

Cú pháp cơ bản của một code lọc cổ phiếu:

Filter =	
     DieuKien1
     OR
     DieuKien2
     OR
     DieuKien3
     ;

1. Điều kiện giá trị giao dịch trên 1 tỷ / phiên

Vol1Ty = Close*Volume>1*10^6;

Hoặc giá trị giao dịch trung bình 5 phiên trên 1 tỷ:

Vol1Ty = MA(Ref(Close*Volume,-1),5)>1*10^6;

2. Điều kiện đường MA20 cắt lên MA50

TinHieuMuaMA20 = Cross(MA(Close,20),MA(Close,50));

Tín hiệu MA20 cắt xuống MA50

TinHieuBanMA20 = Cross(MA(Close,50),MA(Close,20));

3. Điểm bùng nổ giá và khối lượng:

DiemNo =
     Close>Open //Gia dong cua lon hon gia mo cua
     AND
     Close >= 1.02 * Ref(Close,-1) //Gia tang 2%
     AND
     Volume*Close >1.2*Ref(Volume*Close,-1) //Gia Tri tang 20%
     ;

4. Điểm cắt lên MACD với đường Signal :

r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );

TinHieuMuaMACD = Cross(MACD(r1, r2),Signal(r1,r2,r3));

Điểm cắt xuống MACD với đường Signal :

TinHieuBanMACD = Cross(Signal(r1,r2,r3),MACD(r1, r2));

5. Giá / Khối lượng vượt đỉnh 5 phiên:

GiaVuot1W = Close>Ref(HHV(High,5),-1);
KhoiLuongVuot1W = Volume>Ref(HHV(Volume,5),-1);

Giá rơi qua nền 5 ngày:

GiaThap1W = Close<Ref(LLV(Low,5),-1);

Với những code lọc cổ phiếu cơ bản trên, bạn có thể tuỳ biến hoặc kết hợp để cho ra những điều kiện phù hợp với chiến thuật đầu tư của mình

Xem thêm https://chibaodautu.com/loc-co-phieu-tu-dong/

Tham khảo thêm:

Leave a Reply