Các Chỉ Số Tài Chính Trên Bảng Báo Cáo

Bảng Chỉ Số Tài Chính đánh giá sức khoẻ của doanh nghiệp:

  • Điểm Tài Sản (TS): Đánh giá tài sản đang nắm giữ của doanh nghiệp có rủi ro hay không
  • Điểm Kinh Doanh (KD): Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Điểm Tăng Trưởng: HĐKD của doanh nghiệp có đang tăng trưởng tốt không
  • Điểm Xếp Hạng (XH): Tổng hợp 3 điểm đánh giá nhằm mục đích sắp xêp thứ tự về tài chính của DN trong bảng báo cáo

Điểm đánh giá tài chính được hệ thống tính toán đánh giá dựa trên các chỉ số tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất đồng thời so sánh với hệ số kinh doanh của ngành.

Điểm tài chính không mang tính chất định giá doanh nghiệp mà đo lường trạng thái sức khoẻ hoạt động hiện tại của doanh nghiệp.

  • Chỉ số Tín Nhiệm (S&P): được xây dựng dựa trên chỉ số khả năng phá sản Z”Score. Chỉ Báo Đầu Tư tính toán dựa trên công thức, Nhà đầu tư có thể ứng dụng chỉ số S&P trong việc lựa chọn Ngân Hàng an toàn khi gửi tiết kiệm hoặc mua trái phiếu công ty…
  • Đảo Nợ: là tín hiệu cho biết Doanh nghiệp có dấu hiệu vay và hoàn trả gốc vay liên tục trong nhiều năm. Việc này bình thường đối với những doanh nghiệp có kinh doanh tăng trưởng tốt. Để đánh giá phải kết hợp với các chỉ số hoạt động khác của doanh nghiệp.
  • Các chỉ số tài chính khác Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm trong phần Kiến Thức Tài Chính

Lưu ý: Do dữ liệu rất lớn nên một số Doanh Nghiệp có thể thiếu sót Bảng Báo Cáo (dòng có tô màu đỏ hồng). Cụ thể: Thiếu BC Hoạt động kinh doanh (DN sẽ không có điểm KD và TT) và Thiếu Lưu chuyển tiền tệ sẽ ảnh hưởng 1 phần điểm KD. Vì Điểm Tài sản dựa vào Bảng Cân Đối Kế Toán vẫn có giá trị tham khảo nên chúng tôi vẫn hiển thị đồng thời tô đỏ kèm ghi chú.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply