Cổ phiếu có tín hiệu xu hướng tuần 26/12/2022-30/12/2022 (ANV,DPG)

ANV – Công ty Cổ phần Nam Việt

Đã chốt lời

  • Hỗ trợ: Đã tạo mô hình 2 đáy, có lực cầu giao dịch ở vùng đáy khá tốt. Tạo nền hỗ trợ tốt trong khoảng giá 20k-22k.
  • Xu hướng ngắn hạn: đường giá nằm trên MA20 và MA50 tạo xu hướng tăng giá trong ngắn hạn
  • Khả năng sẽ vượt 2 đường kháng cự ngắn hạn là R1: 27k và R2: 30k và tiệm cận đường MA200 khoảng giá 32k-35k
ANV

DPG- Công ty Cổ phần Đạt Phương

Đã chốt lời

  • Hỗ trợ: Đã tạo mô hình 2 đáy, có lực cầu giao dịch ở vùng đáy khá tốt. Tạo nền hỗ trợ tốt trong khoảng giá 24k-27k.
  • Xu hướng ngắn hạn: đường giá nằm trên MA20 và MA50 tạo xu hướng tăng giá trong ngắn hạn
  • Khả năng sẽ vượt đường kháng cự ngắn hạn là R1: 32k và tiệm cận đường MA200 trong khoảng giá 35k-40k

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:

  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro, luôn kiểm soát giao dịch chặt chẽ và cắt lỗ khi xu hướng thị trường không thuận lợi.
  • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả đầu tư của mình.
Tags:,

Leave a Reply