AFL: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Amibroker (AFL)

Lập trình Amibroker

Ngôn ngữ lập trình Amibroker (viết tắt là AFL) dùng để thiết lập các chỉ báo (indicators), Quét điểm mua bán (scans), Lọc cổ phiếu (explorations), back-test…

AFL có cú pháp lệnh tương tự ngôn ngữ C, là ngôn ngữ có cú pháp lệnh khá rõ ràng và trình soạn thảo có nhiều tính năng hỗ trợ rất dễ thao tác nên ai từng học lập trình có thể làm quen nhanh chóng.

Các biến mặc định trong ngôn ngữ lập trình Amibroker

Tên Đầy ĐủViết TắtChú Thích
OpenOGiá mở cửa
HighHGiá cao nhất
LowLGiá thấp nhất
CloseCGiá đóng cửa
VolumeVKhối lượng khớp lệnh

Các biến số của hệ thống Amibroker được lưu theo dạng mảng một chiều
Ví dụ: để lấy giá đóng cửa hiện tại Close[BarCount-1]
với BarCount là tổng số phiên giao dịch của cổ phiếu, phần tử đầu tiên bắt đầu từ 0

Lưu ý:
Để bắt đầu sử dụng AFL hiệu quả, trước tiên chúng ta nên có tư duy về mảng. Các công thức sẽ được xây dựng dự trên việc tính toán với các biến mảng, hạn chế sử dụng hàm for để lấy giá trị của từng chỉ số trong mảng, vì điều này sẽ làm giảm đáng kể tốc độ xử lý của hệ thống và trông công thức cũng rườm rà hơn.


Toán tử so sánh

Ký hiệuChú Thích
<nhỏ hơn
>lớn hơn
<=nhỏ hơn hoặc bằng
>=lớn hơn hoặc bằng
==so sánh bằng
!=không bằng

Lưu ý:
Dấu = là gán giá trị cho 1 biến
Dấu == là so sánh giá trị 2 biến với nhau


Tính Toán

Ký hiệuChú Thích
+cộng
trừ
*nhân
/chia
%lấy số dư phép chia
^luỹ thừa
|hoặc
&


Toán Logic

Ký hiệuChú Thích
NOTkhông phải [điều kiện]
AND[điều kiện 1] và [điều kiện 2]
OR[điều kiện 1] hoặc [điều kiện 2]


Toán tử gán

Ký hiệuChú Thích
=gán giá trị cho biến số
*=nhân biến 1 với biến 2 rồi lưu kết quả vào biến 1
/=chia biến 1 cho biến 2 rồi lưu kết quả vào biến 1
%=lấy phần dư của phép chia biến 1 với biến 2 rồi lưu kết quả vào biến 1
+=cộng biến 1 với biến 2 rồi lưu kết quả vào biến 1
-=trừ biến 1 cho biến 2 rồi lưu kết quả vào biến 1
&=lấy kết quả (điều kiện 1 và điều kiện 2) lưu vào điều kiện 1
|=lấy kết quả (điều kiện 1 hoặc điều kiện 2) lưu vào điều kiện 1

Lưu ý:
Đây chỉ là những công thức viết tắt, nếu không quen dùng thì nên ghi công thức như bình thường cho dễ hiểu


Khai báo biến số

Trong lập trình Amibroker không cần khai báo biến số. AFL sẽ tự tạo biến số khi ta gán giá trị vào 1 biến bất ký
Cách tạo biến mảng: A = Matrix( dòng, cột);


Các vấn đề khác

Trong lập trình Amibroker không phân biệt chữ hoa và chữ thường, tuy vậy nên viết hoa/thường đúng chỗ sẽ dễ kiểm soát câu lệnh hơn

Khi hết câu lệnh phải dùng dấu ; để ngắt dòng

Để tạo ghi chú trong AFL:
– Ghi chú 1 dòng: //ghi chú
– Ghi chú nhiều dòng:
/*
ghi chú1
ghi chú2
*/

Tham khảo thêm:

Leave a Reply