Cổ phiếu có tín hiệu xu hướng tuần 26/12/2023-30/12/2023 (ANV,DPG)

ANV – Công ty Cổ phần Nam Việt

  • Hỗ trợ: Đã tạo mô hình 2 đáy, có lực cầu giao dịch ở vùng đáy khá tốt. Tạo nền hỗ trợ tốt trong khoảng giá 20k-22k.
  • Xu hướng ngắn hạn: đường giá nằm trên MA20 và MA50 tạo xu hướng tăng giá trong ngắn hạn
  • Khả năng sẽ vượt 2 đường kháng cự ngắn hạn là R1: 27k và R2: 30k và tiệm cận đường MA200 khoảng giá 32k-35k
ANV

DPG- Công ty Cổ phần Đạt Phương

  • Hỗ trợ: Đã tạo mô hình 2 đáy, có lực cầu giao dịch ở vùng đáy khá tốt. Tạo nền hỗ trợ tốt trong khoảng giá 24k-27k.
  • Xu hướng ngắn hạn: đường giá nằm trên MA20 và MA50 tạo xu hướng tăng giá trong ngắn hạn
  • Khả năng sẽ vượt đường kháng cự ngắn hạn là R1: 32k và tiệm cận đường MA200 trong khoảng giá 35k-40k
Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:
  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro và chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.
Tags:,

Leave a Reply